Logo Hs@KKU

yanong


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

ลงใน ข่าว

อ่านต่อ

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)

ลงใน ทุนการศึกษา

อ่านต่อ

  • 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .