Logo Hs@KKU

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

อ่านต่อ

ระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา

ระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

ระเบียบ/ประกาศ/คู่มือปฐมนิเทศ/แบบฟอร์ม

ระเบียบ/ประกาศ/คู่มือปฐมนิเทศ/แบบฟอร์ม

อ่านต่อ

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบ้ณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบ้ณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบ้ณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบ้ณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

  • 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .