Logo Hs@KKU

สมัครเข้าศึกษา


รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเข้าศึกษาทั้งหมด 3 รอบ
     mail รายละเอียดหลักสูตร 
     mail แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 
       mail 
แผนการรับเข้าศึกษาตามระบบ TCAS ปีการศึกษา 2566

       mail 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับเข้าศึกษา


     รอบที่ 1 : การรับแบบ Portfolio
       mail รายละเอียดการรับสมัคร

     รอบที่ 2 : รับตรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       mail รายละเอียดการรับสมัคร

     รอบที่ 3 : Admission
       mail รายละเอียดการรับสมัคร


     ช่องทางการสมัครเข้าศึกษา
 เว็บไซต์ : mail admissions.kku.ac.th

โดยหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ :
      นางบุบผา ประสารฉ่ำ  
      หมายเลขโทรศัพท์ : 043-202861 ต่อ 45421
      อีเมล : bubpra@kku.ac.th           

รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท-เอก)
การรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึษา (ปริญญาโท-เอก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีทั้งหมด 2 แบบ
    1. การรับเข้าประจำภาคการศึกษา :  โดยรับเข้าในภาคต้น และภาคปลาย สำหรับภาคต้นมีการรับเข้าแบบโควตาสำหรับนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่า 
    2. การรับเข้าตลอดปีการศึกษา : สามารถรับนักศึกษาต่างชาติ หรือนักศึกษาที่มีศักยภาพตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย mail ฉบับที่ 20/2560 เรื่อง การรับเข้าศึกษา
เว็บไซต์รับเข้าศึกษา : mail บัณฑิตวิทยาลัย

กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถาม :
      
นางสาวองค์นาถ โยคุณ 
      หมายเลขโทรศัพท์ : 043-202319
      อีเมล : yanong@kku.ac.th
      Facebook :านบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

แชร์ Facebook Twitter LINEคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .