Logo Hs@KKU

สายสนับสนุนกองบริหารงานคณะ

นางเพ็ญนภา วันสาสืบ

กลุ่ม:
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ
Email: penwan@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 44862งานบริหาร

หัวหน้างานบริหาร
หัวหน้ากลุ่มการพัสดุ

นางสาวศศิธร สิทธิพรหม

กลุ่ม: การพัสดุ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
Email: sassit@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 44869

หัวหน้ากลุ่มทรัพยากรบุคคล

นางณัชชา ชำนิกุล

กลุ่ม: ทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Email: nutchawo@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45404

หัวหน้ากลุ่มการคลัง

นางพีรดา จงสถิตรักษ์

กลุ่ม: การคลัง
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
Email: phiradasr@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45411

หัวหน้ากลุ่มธุรการ

นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย

กลุ่ม: ธุรการ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Email: kanokratwi@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 44863

หัวหน้ากลุ่มอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

นายฤทธิไกร โพธิปัสสา

กลุ่ม: อาคารและโครงสร้างพื้นฐาน
ตำแหน่ง: ช่างฝีมือทั่วไป
Email: rittigaipo@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 44892

หัวหน้ากลุ่มยานพาหนะ

นายณรงค์ชัย บุญประคม

กลุ่ม: ยานพาหนะ
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
Email: narobo@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 44891

นางสาวอมรรัตน์ สกุลเพ็ชร์

กลุ่ม: ทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
Email: samonr@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 44868

นางสาวพมลพร ทินก้อง

กลุ่ม: ทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email: pamoti@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45405

นายฉลองรัฐ แสงดาว

กลุ่ม: การคลัง
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
Email: chasan@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45915

นางสาวจันทร์ศิริ บุศรีคำ

กลุ่ม: การคลัง
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
Email: jansbu@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45408

นางสาวรุ่งนภา สละ

กลุ่ม: การคลัง
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
Email: rungsala@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 44875

นางสาวภาวิณี สำนึกศักดิ์ศรี

กลุ่ม: การคลัง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email: pawisum@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 44568

นางสาวบุษยากร ปัจอาษา

กลุ่ม: การคลัง
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
Email: busapu@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45415

นางกังสดาล ภูสิงหา

กลุ่ม: การพัสดุ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
Email: kungsadansh@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 44571

นางธันยนันท์ ต้นงาม

กลุ่ม: การพัสดุ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Email: tunyku@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 44864

นางสาวฉัตรลดา ทักขิน

กลุ่ม: การพัสดุ
ตำแหน่ง: พนักงานพัสดุ
Email: chatta@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45890

นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล

กลุ่ม: ธุรการ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Email: tpongp@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 44861

นางวรางคณา แก้วกัลยา

กลุ่ม: ธุรการ
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
Email: warahi@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45414

นางสาวพัชรีภรณ์ จันวิเศษ

กลุ่ม: ธุรการ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email: phachan@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45416

นายปัญญวัฒน์ ฉายาวรรณ์

กลุ่ม: ธุรการ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email: panycha@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45410

นางสาวเจนจิรา เอื้อธรรมถาวร

กลุ่ม: ธุรการ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email: chenau@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45413

นายไกรพล กันแก้ว

กลุ่ม: ยานพาหนะ
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
Email: kraika@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 44891

นายธนวัชร์ภล เกษมสุข

กลุ่ม: ยานพาหนะ
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
Email: thakas@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 44891

นายสายัณต์ อ้อมแก้ว

กลุ่ม: อาคารและโครงสร้างพื้นฐาน
ตำแหน่ง: พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
Email: sayaom@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: -

นายเกรียงไกร แนบชิด

กลุ่ม: อาคารและโครงสร้างพื้นฐาน
ตำแหน่ง: คนสวน
Email: -
หมายเลขติดต่อ:

นายศุภกิจ เหล่าสุวรรณ

กลุ่ม: อาคารและโครงสร้างพื้นฐาน
ตำแหน่ง: คนสวน
Email: -
หมายเลขติดต่อ:

งานพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร
หัวหน้ากลุ่มสื่อสารองค์กร

นางบุบผา ประสารฉ่ำ

กลุ่ม: สื่อสารองค์กร
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
Email: bubpra@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45421

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานักศึกษา

นายอภิรัก ผิวบาง

กลุ่ม: พัฒนานักศึกษา
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Email: apirakpi@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45428

นายกิตติชัย กองแก้ว

กลุ่ม: พัฒนานักศึกษา
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
Email: kittko@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45446

นางชรินรัตน์ โมยะ

กลุ่ม: พัฒนานักศึกษา
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
Email: charpa@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 44890

นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์

กลุ่ม: สื่อสารองค์กร
ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
Email: thanachetsi@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45431

นางสาวมัทนา ศรีรักษาพล

กลุ่ม: สื่อสารองค์กร
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
Email: mattsr@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 44867

นางสาวภาวดี มาพันธ์

กลุ่ม: สื่อสารองค์กร
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email: pawama@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45888

นางพิศมัย เมืองสนธิ์

กลุ่ม: สื่อสารองค์กร
ตำแหน่ง: แม่บ้าน
Email: pitsma@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: -

นางแฉล้ม ไกรยะวงศ์

กลุ่ม: สื่อสารองค์กร
ตำแหน่ง: แม่บ้าน
Email: chalkr@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: -

งานยุทธศาสตร์และวิจัย

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และวิจัย
หัวหน้ากลุ่มแผนและคุณภาพ

นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ

กลุ่ม: แผนและคุณภาพ
ตำแหน่ง: นักวิชาการแผนและสารสนเทศชำนาญการพิเศษ
Email: kanokratpe@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45412

หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีและดิจิทัล

นายอาณัติ โสภาศุภวัตร

กลุ่ม: เทคโนโลยีและดิจิทัล
ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
Email: sanat@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45432

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

นางขวัญนคร มุงคำภา

กลุ่ม: วิจัยและบริการวิชาการ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Email: kwanso@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45449

นางพรทิพา ไชยรงศรี

กลุ่ม: วิจัยและบริการวิชาการ
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
Email: cpornt@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45437

นายบรรจง สายแวว

กลุ่ม: เทคโนโลยีและดิจิทัล
ตำแหน่ง: ช่างฝีมือทั่วไป
Email: sbanjo@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 44889

นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์

กลุ่ม: เทคโนโลยีและดิจิทัล
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
Email: klitsana@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45444

นายวิจิตร จรทอง

กลุ่ม: เทคโนโลยีและดิจิทัล
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Email: vijijo@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 44865

นายศุภกร อภิญญานนท์

กลุ่ม: เทคโนโลยีและดิจิทัล
ตำแหน่ง: นักสารสนเทศ
Email: asupha@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45434

นางสาวอรอินทุ์ บุญขนาน

กลุ่ม: แผนและคุณภาพ
ตำแหน่ง: นักวิชาการแผนและสารสนเทศ
Email: ruetbo@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45430

นางสาวนูนาดา คุ้มกุดขมิ้น

กลุ่ม: แผนและคุณภาพ
ตำแหน่ง: นักวิชาการแผนและสารสนเทศ
Email: nunakh@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 44870

นางสาวอัมพร รักหนองแซง

กลุ่ม: วิจัยและบริการวิชาการ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Email: amporu@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45448

นางสาวประภัสสร สวัสดี

กลุ่ม: วิจัยและบริการวิชาการ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
Email: praphsa@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45898

งานวิชาการ

หัวหน้างานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มบัณฑิตศึกษา

นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ

กลุ่ม: บัณฑิตศึกษา
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Email: yanong@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 44570

หัวหน้ากลุ่มจัดการศึกษา

นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม

กลุ่ม: จัดการศึกษา
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Email: mpairi@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45425

หัวหน้ากลุ่มการต่างประเทศ

นางสาวชุดาภา คลังแสง

กลุ่ม: การต่างประเทศ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
Email: chudakl@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45429

นางสกุลรัตน์ คำพิละ

กลุ่ม: บัณฑิตศึกษา
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Email: sakulratmo@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45426

นางวารุณี อินทวงศ์

กลุ่ม: จัดการศึกษา
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Email: warunich@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45422

นางสุจิรา ผิวบาง

กลุ่ม: จัดการศึกษา
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Email: sujira@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45423

นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์

กลุ่ม: จัดการศึกษา
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
Email: sirinyarit@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 45424

นายเกียรติศักดิ์ สุริยะภูมิ

กลุ่ม: จัดการศึกษา
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
Email: kiadtsu@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 44569

นางสาวสราลี โอธินทรยุทธ

กลุ่ม: จัดการศึกษา
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
Email: saraot@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 44569

นางสาวพิชสุดา วงษ์เตียวตระกูล

กลุ่ม: การต่างประเทศ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์​
Email: picwon@kku.ac.th
หมายเลขติดต่อ: 44572

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: hs.inbox@kku.ac.th, husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-009-700 ต่อ 45888, 44867  โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .