Logo Hs@KKU

ประกาศรับสมัครคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564


ประกาศรับสมัครคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564

      ตามประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 41/2564 เรื่อง การคัดเลือกวิทยานิพนธ์เพื่อรับรางวัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหลักสูตร อีกทั้งเป็นกลไกในการคัดเลือกวิทยานิพนธ์เข้ารับการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
          
คณะฯ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครวิทยานิพนธ์เพื่อคัดเลือกตามประกาศดังกล่าว ระหว่างวันที่
10-31  สิงหาคม 2564 และโปรดส่งเอกสารการสมัครมาที่นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ และนายกษณะ ปัญญาคำ กลุ่มจัดการศึกษา งานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ภายใน 44570, 45427    

              mailฉบับที่ 412564 เรื่อง การคัดเลือกวิทยานิพนธ์เพื่อรับรางวัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564
            mail ใบนำส่งและแบบฟอร์มการสมัครเพื่อขอเข้ารับการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
             
 mail รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

             

                                      ปฏิทินการดำเนินงาน

 

ลำดับที่

รายการ

วัน/เดือน/ปี

  1.  

งานบัณฑิตศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ไปยังประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ระหว่างวันที่ 10-31 สิงหาคม 2564

  1.  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งรายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สมควรได้รับการพิจารณาพร้อมเอกสารประกอบที่งานบัณฑิตศึกษา

(หลักสูตรเสนอได้ไม่เกิน 2 คน)

ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564

  1.  

คณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกวิทยานิพนธ์เพื่อเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

ภายใน 20 กันยายน 2564

  1.  

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์

27 กันยายน ถึง 27 ตุลาคม 2564

  1.  

คณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกและตัดสินผลวิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 256ภ

  1.  

ประกาศผลการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น และระดับดี

8 พฤศจิกายน 2564

  1.  

ผู้ได้รับรางวัลเข้ารับรางวัล

18 พฤศจิกายน 2564

 mailประกาศผลการแข่งขันรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564
         

 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .