Logo Hs@KKU

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี


ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

          การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2565  เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

            - ใช้ระบบเดียวกับการสมัครทุนการศึกษา จากส่วนกลางมหาวิทยาลัย https://scholarship.kku.ac.th
            - การพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ดำเนินการโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการของคณะ 
                (นักศึกษาของคณะ จึงควรติดตามเข้าร่วมกลุ่ม ทางช่องทางของคณะ ในการกำหนดวันจองและเข้ารับสัมภาษณ์)

             
         
ประเภทของทุนการศึกษา

            1. ทุนการศึกษากองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี ในวาระครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสรรจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะจัดสรรในภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ทุนๆละ 10,000 บาท
            2. ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน / องค์กรสาธารณะกุศล/ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค มูลค่าทุนขึ้นอยู่ตามหน่วยงานที่จัดสรร ประกอบด้วย ประเภทต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจมีมูลค่ามากกว่า 10,000 บาท ขึ้นไป
            3. ทุนช่วยเหลือ COVID-19 ภ
าคต้น ปีการศึกษา 2565 ทุนๆละ 2,000 บาท
            4. ทุนการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง (ทุนการศึกษาประเภท ก) ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 30,000 บาท ต่อปีการศึกษา การพิจารณาเฉพาะนักศึกษารหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 65 มีเงื่อนไข รายได้ของผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้อุปการะ) รวมกันไม่เกิน ปีละ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  หรือ กรณีที่มีบุตร หรือผู้อยู่ภายในอุปการะกำลังศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้น มากกว่า 1 คน มีรายได้รวมกันไม่เกินปีละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ต้องมีเอกสารการรับรองรายได้ที่สอดคล้อง 

            ทั้งนี้ สัดส่วนผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษา​ประเภทจากการจัดสรรจากส่วนกลางมหาวิทยาลัยตามข้อ 1-4  ใช้การพิจารณาจากจำนวนผู้สมัครทั้งมหาวิทยาลัย ผู้ได้รับทุนการศึกษาในส่วนนี้ขึ้นอยู่​กับจำนวนผู้สมัครของแต่ละคณะ และพิจารณา​จากคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณา นอกจากนี้ สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังมีการจัดสรรทุนการศึกษา จากเงินกองทุนพัฒนานักศึกษาคณะ  ทุนบริจาคจากคณาจารย์และศิษย์เก่าของคณะรวมด้วย   
 

              ขั้นตอนสมัครทุนการศึกษา
     
        1. นักศึกษาคลิกอ่านประกาศรายละเอียดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การรับและจ่ายเงินทุนการศึกษา
                      - สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 65)
                      - สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัสนักศึกษา 64 ลงไป)

             2. นักศึกษารดาวน์โหลดเอกสารประกอบเตรียมเพื่อประกอบการสมัคร
                      เอกสารรับรองรายได้ครอบครัวของผู้สมัคร
    
                  - เอกสารความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา

             3. การขอความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

                    นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลส่วนของตนเองให้เรียบร้อยก่อน จึงดำเนินการขอความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาสามารถทราบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจาก "ระบบทะเบียนเรียน https://reg.kku.ac.th/  "เมนูประวัตินักศึกษา"  ทั้งนี้นักศึกษาควรเผื่อเวลา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นต่อการสมัครทุนการศึกษา เพื่อให้สามารถยื่นสมัครได้    ทันเวลาที่กำหนด ควรดำเนินการแต่เนิ่นๆ ไม่ควรติดต่อเมื่อใกล้วันปิดรับสมัคร หากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สะดวกสามารถ ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรท่านอื่นให้ความเห็นได้

                 กรณีที่นักศึกษาต้องการส่งเอกสารเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นแบบดิจิทัล
   
                 นักศึกษาสามารถส่งไฟล์ PDF เท่านั้น ผ่านช่องทาง E-mail หรือ ช่องทางอื่นที่นักศึกษาใช้ติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
                 
คลิกเพื่อดู ข้อมูลส่วนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 

                                  โดย ควรแจ้งข้อมูลตามตัวอย่าง เช่น

                        รียน อาจารย์............ ที่เคารพ

                                      เนื่องด้วย กระผม/ดิฉัน   นาย/นางสาว............................นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                        รหัสนักศึกษา ............ .......... สาขาวิชา.................... ชั้นปีที่ ....   มีความประสงค์ที่จะขอทุนการศึกษา
                        ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                                     กระผม/ดิฉัน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์อาจารย์.......................... เขียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการสมัคร
                         ขอรับทุนการศึกษา  ของดิฉัน/กระผม  ในเอกสารตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

                                                                                ด้วยความเคารพอย่างสูง
                                                                      นาย/นางสาว...................................................

            4. การกรอกข้อมูลขอรับสมัครทุนการศึกษา
                    เข้าระบบ  https://scholarship.kku.ac.th และอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มของคณะ

 วิดีทัศน์แนะนำขั้นตอนการการสมัครทุน

ศึกษาข้อมูล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มข. (กยศ.) ที่นี่!!   คลิก

เอกสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา
    mail   แบบบันทึกการทำงานหรือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมหรือช่วยเหลือกิจการของมหาวิทยาลัยหรือคณะ
           (สำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษา)

ข่าวทุนการศึกษา  

     mail  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 
              จัดสรรจากแหล่งเงินรายได้ของคณะ รวมจำนวน 171 รายชื่อ
 
    mail  ระกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2564
            จัดสรรจาก
การเสนอชื่อเข้ารับทุนการศึกษาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

     mail ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของ
             โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2564
 
     mail   รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูนลานนท์ ประจำปี 2564
     mail ระกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภท ข.  (เพิ่มเติม) ภาคการศึกษาต้น จำปีการศึกษา 2564
           จัดสรรจาก
การเสนอชื่อเข้ารับสัมภาษณ์ทุนการศึกษาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาจากคณะจำนวน 11 รายชื่อ   
   mail  ระกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภท ข. ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2564 จัดสรรจาก
            การเสนอชื่อเข้ารับทุนการศึกษาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาจากคณะจำนวน 84 รายชื่อ 
     mail  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภท ข. ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2564 
              จัดสรรจากแหล่งเงินรายได้ของคณะ รวมจำนวน 218 รายชื่อ 
   mail   ประกาศลำดับการเข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภท ข. ภาคต้น ปีการศึกษา 2564  
    mail   ประกาศลำดับการเข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภท ก. ประจำปีการศึกษา 2564 (เฉพาะชั้นปีที่1)
    mail   จองวันเวลาสัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภท ข. ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2564 สัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม
              2564 (ขอให้นักศึกษาจองเวลาให้เรียบร้อยภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564)
    mail  จองวันเวลาสัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภท ก. ประจำปีการศึกษา 2564 สัมภาษณ์วันที่ 5 สิงหาคม 2564 (ขอให้นักศึกษาจองเวลาให้
              เรียบร้อยภายในวันที่  4  สิงหาคม 2564)
    mail  รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
            ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (หมดเขตรับสมัคร  30 กรกฎาคม 2564)
    mail   รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาประเภท ข) ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2564 
             เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี (หมดเขตรับสมัคร  30 กรกฎาคม 2564)
   mail  รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาประเภท ก. ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า
             สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 1 เท่านั้น(หมดเขตรับสมัคร  30 กรกฎาคม 2564)
   mail  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภท ข. ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2563
             จัดสรรจากแหล่งเงินรายได้ของคณะ รวมจำนวน 227 รายชื่อ
    mail  ระกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภท ข. ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 จัดสรรจาก
            การเสนอชื่อเข้ารับทุนการศึกษาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาจากคณะจำนวน 66 รายชื่อ
    mail  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิชวน รัตนรักษ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุนการศึกษาประเภท ข
            ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2563
   mail  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภท ข ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2563
   mail  รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาประเภท ข) ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2563
           เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี 
   mail  รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิชวน  รัตนรักษ์ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า
            สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 1 เท่านั้น 
 mail   ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 
  mail   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
             (ทุนประเภท ข. )
    mail    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภท ข ภาคต้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 ทุนเอกชนส่วนกลาง
             ที่คณะได้รับสิทธิ์และส่งเข้ารับการสัมภาษณ์ ระหว่าง 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 63
   mail   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนประเภท ก) ทุนต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
             (ทุนที่รับสมัครเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย 63 กับทางมหาวิทยาลัย)
   mail   รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2563 โดยส่งเอกสารประกอบการพิจารณา
            ไปยังกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภายในวันที่ 8 กันยายน 2563 
   mail  การจองวันเวลาเข้ารับสัมภาษณ์ทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาประเภท ข) ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2563
     mail  รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาประเภท ข) ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2563
           
 เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี (รับสมัคร 13 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2563)
   mail  รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาประเภท ก) ทุนต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
          ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 จำนวน 100 ทุน
          (รับสมัคร 13 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2563)
    mail  รับสมัครทุนการศึกษาสยามสไมล์ บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับนักศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี
           ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา (หมดเขต 30 มิถุนายน 2563)
    mail   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
    mail   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภท ข ภาคปลาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .