Logo Hs@KKU

ผลงานวิจัย


ผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เกิดผลกระทบต่อสังคมและการนำไปใช้ประโยชน์ มีการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ แบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

สังคมและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง (Socio-cultures of GMS)

มีงานวิจัยในหลายๆมิติที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ที่มีชื่อเสียงในวงวิชาการของไทยและต่างประเทศ ได้แก่ มิติทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมวิทยา วัฒนธรรม ชาติพันธ์ ภาษาและวรรณกรรม สารสนเทศและการสื่อสาร สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาด้านอื่นๆในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สารสนเทศและความรู้ (Information and Knowledge)

มีผลงานวิจัยโดนเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ได้แก่ งานวิจัยเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ดิจิตอล (Digital Humanities) การจัดการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ การจัดการความรู้ในองค์กรภาครัฐและเอกชน การจัดระบบและหมวดหมู่ความรู้ การพัฒนาเมทาดาตา (Metadata) การพัฒนาออนโทโลยี (Ontology) จดหมายเหตุดิจิตอล การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาวิชาชีพสารสนเทศ พฤติกรรมสารสนเทศ และการสื่อสารสารสนเทศ

แรงงานและประชากรศึกษา (Labor and Population Studies)

มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นที่มีผลกระทบต่อสังคมหลายด้าน ได้แก่ แรงงานไทยในต่างประเทศ แรงงานอีสาน สิทธิแรงงานของผู้ด้อยโอกาส การเคลื่อนไหวทางสังคมของคนพิการ การอพยพและย้ายถิ่น การค้ามนุษย์ข้ามชาติ การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม ผู้สูงอายุในบริบททางสังคม ครอบครัวชนบท ครอบครัวอีสาน สังคมชุมชนชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

การพัฒนาองค์กรและสังคม (Organizational and Social Development)

มีงานวิจัยที่สำคัญในหลายด้าน ได้แก่ ประชาสังคม ความอยู่ดีมีสุข การเสริมสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยและธรรมภิบาล ทุนทางสังคม การจัดสวัสดิการชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชน บทบาทหญิงชายในการพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชนแออัด การ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน วิสาหกิจชุมชน การวางผังเมือง การวางแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วม การพัฒนานโยบายทางสังคม การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา การบริหารนโยบายและแผน การบริหารการปกครองท้องถิ่น การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์

ภาษาและวรรณกรรม (Languages and Literatures)

ประกอบด้วยผลงานวิจัยทางด้าน ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น ภาษาและวรรณกรรมลุ่มน้ำโขง การเรียนการสอนทางภาษา การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสอนและพัฒนาทักษะทางภาษา ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การแปล การศึกษารากคำในภาษา การเปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศในประเด็นต่างๆ การวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรมที่สะท้อนบริบทของสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต การวิเคราะห์วาทกรรม การสร้างคำและอธิบายความหมายของคำในภาษาต่างๆ

ปรัชญาและศาสนา (Philosophy and Religion)

 

มีผลงานวิจัยที่สำคัญในด้าน ปรัชญาและคำสอนนพระพุทธศาสนา ปรัชญาและความเชื่อของอีสาน ปรัชญาและศาสนาตะวันออก (โดยเฉพาะที่มีอิทธิพลจากอินเดีย) พฤติกรรมและการครองตนของชาวพุทธ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน จริยศาสตร์และจริยศึกษา

แชร์ Facebook Twitter LINE

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .