Logo Hs@KKU

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งที่เป็นนักศึกษาของคณะแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ (Outbound) และนักศึกษาชาวต่างประเทศแลกเปลี่ยนมาที่คณะ (Inbound) ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประกอบด้วย การฝึกอบรมระยะสั้น การศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรม การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตร การฝึกงาน และการฝึกประสบการณ์วิจัย โดยคณะมีทุนสนับสนุนจำนวนหนึ่ง และนักศึกษาได้รับทุนจากภายนอกด้วย ในแต่ละปีมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนแบบ Outbound จำนวนประมาณ 130 คน ส่วนใหญ่จะไปที่ประเทศญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เวียดนาม และลาว และมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนแบบ Inbound จำนวนประมาณ 120 คน ส่วนใหญ่จะมาจากประเทศญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เยอรมนี ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และลาว

 

กิจกรรมสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ (International Students Activities)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม การปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและในประเทศไทย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับนักศึกษาชาวไทย นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นักศึกษาชาวต่างประเทศมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศนั้นๆให้กับคนไทยด้วย กิจกรรมที่จัดได้แก่ การอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย การจัดทัศนศึกษาวิถีชีวิตและสถานที่สำคัญของไทย การจัดบรรยายทางวิชาการ การจัดนิทรรศการร่วมกับสถานทูตหรือหน่วยงานการศึกษาของแต่ละประเทศ การจัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ การจัดแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมเป็นต้น

 

ติดตามข่าวการรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนและเรื่องเล่าประสบการณ์ได้ที่เว็บไซต์ฝ่ายการต่างประเทศของคณะ

แชร์ Facebook Twitter LINE

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .