Logo Hs@KKU

การถ่ายทอดผลงานวิจัย


โครงการวิจัย: การพัฒนาการจัดการกลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบง ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี  กฤษณะภูติ

วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มฯ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่ม การวางแผนและการจัดการการผลิต การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการจัดการด้านการเงินและการทำบัญชีให้ได้มาตรฐาน อันจะนำกลุ่มฯ ไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

แชร์ Facebook Twitter LINE

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .