Logo Hs@KKU

ข่าว


มนุษย์ มข. จัดประชุมรับทราบแนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

มนุษย์ มข. จัดประชุมรับทราบแนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ

มนุษย์-สังคม มข. เยือนถิ่น ม.อ. เข้าร่วมค่ายสานสัมพันธ์มนุษย์-สังคม 5 สถาบัน

มนุษย์-สังคม มข. เยือนถิ่น ม.อ. เข้าร่วมค่ายสานสัมพันธ์มนุษย์-สังคม 5 สถาบัน

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา คว้ารางวัล บุคคลส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จากสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา คว้ารางวัล บุคคลส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จากสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ

"มนุษย์-สังคม ระดมความคิดเห็น โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางองค์กร"

"มนุษย์-สังคม ระดมความคิดเห็น โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางองค์กร"

อ่านต่อ

“มนุษย์-สังคม มข. ม.อ. และ มช. สานความร่วมมือ MOU และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง 3 สถาบัน”

“มนุษย์-สังคม มข. ม.อ. และ มช. สานความร่วมมือ MOU และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง 3 สถาบัน”

อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

อ่านต่อ

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. จัด “ค่ายมนุษย์ – สังคม ครั้งที่ 5” ฝึกทักษะให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจชุมชนมากขึ้น

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. จัด “ค่ายมนุษย์ – สังคม ครั้งที่ 5” ฝึกทักษะให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจชุมชนมากขึ้น

อ่านต่อ

สาขาภาษาไทย จัดโครงการรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์

สาขาภาษาไทย จัดโครงการรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์

อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยจำลองสถานการณ์การเป็นพิธีกร “งานคอนเสิร์ตการกุศล Song Form Heart To Heart” ในโครงการเพิ่มพูนและสร้างเสริมสมรรถภาพทางการพูดเพื่อการเป็นพิธีกร

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยจำลองสถานการณ์การเป็นพิธีกร “งานคอนเสิร์ตการกุศล Song Form Heart To Heart” ในโครงการเพิ่มพูนและสร้างเสริมสมรรถภาพทางการพูดเพื่อการเป็นพิธีกร

อ่านต่อ

เริ่มต้นแล้ววว!!!! การก่อตั้งเครือข่ายต่อต้านการทุจริตภาคการศึกษาอีสาน เนื้อหาของข่าว

เริ่มต้นแล้ววว!!!! การก่อตั้งเครือข่ายต่อต้านการทุจริตภาคการศึกษาอีสาน เนื้อหาของข่าว

อ่านต่อ

มนุษย์-สังคม ออกบูธหลักสูตรประเดิม ‘ขอนแก่นวิทย์’ ที่แรกของปี ‘62

มนุษย์-สังคม ออกบูธหลักสูตรประเดิม ‘ขอนแก่นวิทย์’ ที่แรกของปี ‘62

อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .