Logo Hs@KKU

การลงนาม MOU กับ Wat Buddharam Leeds, UK


เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ วัดพุทธาราม ลีดส์ สหราชอาณาจักร โดยพระครูสิริธรรมประทีป เจ้าอาวาส ณ วัดพุทธาราม ลีดส์ สหราชอาณาจักร เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการในลักษณะต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการสอนภาษา ศิลปวัฒนธรรม และศิลปะป้องกันตัวของไทย ให้กับคนไทยในเมืองลีดส์ และเมืองอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร รวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตรไทยศึกษาและพุทธศาสนา และการทำวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การทำความร่วมมือกับสถาบันด้านศาสนาพุทธในต่างประเทศในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มเครือข่ายทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ ด้วยเป็นสถาบันของไทยที่ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศาสนาพุทธในต่างประเทศ และเป็นศูนย์รวมของคนไทย และคนต่างประเทศที่นับถือศาสนาพุทธอีกด้วย อีกทั้ง ยังสามารถกระจายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่สังคมในระดับสากล รวมถึงการรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอีกด้วย นอกจากนั้น ยังเป็นประตูสู่การเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาของคณะฯ ได้พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษา ฝึกงาน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา หรือการทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันกับหน่วยงานหรือสถาบันในสหราชอาณาจักรอีกด้วย
 

 

 

แชร์ Facebook Twitter LINEข่าว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .