Logo Hs@KKU

iSchool KKU สนองนโยบาย อว. หลักสูตรพันธุ์ใหม่ผลิตบัณฑิตคุณภาพ ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน


iSchool KKU สนองนโยบาย อว. หลักสูตรพันธุ์ใหม่ผลิตบัณฑิตคุณภาพ ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( อว.) ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ พร้อมด้วยคณะทำงานจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. เข้าตรวจเยี่ยมโครงการติดตามความก้าวหน้า “โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 4 อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการกล่าวต้อนรับ

 

รองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ได้นำเสนอทิศทางของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการผลิตและพัฒนากำลังคนขั้นสูงของประเทศ โดยกล่าวว่า ในปัจจุบัน การเรียนรู้ อาจจะไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ ในยุคนี้มักต้องการทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอ ซึ่งนโยบายของอว. มีความพยายามที่จะปรับปรุง จึงได้ทำระบบการเรียนที่มีความกระชับมากขึ้น ตรงกับความต้องการของผู้เข้าเรียนมากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและประชาชนที่จะนำองค์ความรู้มาพัฒนาประเทศ

 

ต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( อว.)

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นสร้างกําลังคนที่มีสมรรถนะสูงสําหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และสร้างฐาน (Platform) การพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2564  หลักสูตรต่าง ๆ จํานวน 8 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรประเภท Degree และหลักสูตรประเภท Non-degree จำนวน 2 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (BiS) iSchool KKU เป็นหลักสูตรแรกได้รับคัดเลือกเข้าโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ประเภท Degree ในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 385 คน

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิตได้นำเสนอหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิตที่ได้มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่เป็นแบบโมดูล  ร่วมมือกับภาคเอกชนกว่า 49 แห่ง รับ iSudent เข้าฝึกปฏิบัติงานตามแนวทาง WIL อย่างเข้มข้น มีผลงาน Capstone project กว่า 102 ผลงานที่ใช้งานแก้ Pain point ของสถานประกอบการได้จริง และที่สำคัญในปีที่ผ่านมา มีผู้เรียนจากหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ร้อยละ 71.3 ได้งานทำ ในขณะที่ยังเผชิญกับภาวะวิกฤต COVID-19 และในปีนี้ มีนักศึกษาบางส่วนได้งานทำทันทีตั้งแต่ยังไม่อนุมัติสำเร็จการศึกษา ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ความต้องการในอุตสาหกรรมใหม่ New S-Curve โดยมุ่งเน้นในธุรกิจด้านดิจิทัลคอนเทนต์ และการจัดการข้อมูล-สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุค 4.0 สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ที่ได้มุ่งเน้นให้พัฒนา นักศึกษา องค์กร ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย

 

 

 

ข่าว/ภาพ : กลุ่มสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

แชร์ Facebook Twitter LINEคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .