Logo Hs@KKU

ขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย 64 ตอบแบบสำรวจเตรียมความพร้อม


???????????? (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย 64)

ตอบแบบสำรวจเตรียมความพร้อมตามลิงก์ https://kku.world/3lxtt

แบบสำรวจนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล "รายบุคคล" ของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เฉพาะนักศึกษา รหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย 64 ) เพื่อจัดการสนับสนุนการเรียนและสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา "เป็นรายบุคคล"

‼‼อนึ่ง กรุณากรอกข้อมูลด้วยความรอบคอบถูกต้อง ป้องกันการตีกลับของเอกสารที่อาจจะไม่ถึงมือผู้รับที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารและของที่ระลึกจากทางคณะถึงนักศึกษาข่าว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: hs.inbox@kku.ac.th, husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .