Logo Hs@KKU

คณะมนุษย์ มข. จัดอบรม “การร่างหนังสือราชการเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ” มุ่งเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้บุคลากรสายสนับสนุน


คณะมนุษย์ มข. จัดอบรม “การร่างหนังสือราชการเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ” มุ่งเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้บุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร “การร่างหนังสือราชการเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ชนะวิทย์ อนุสุเรนทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จัดขึ้น ณ ห้องมงกุฎทอง ชั้น 2 โรงแรมโฆษะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการร่างหนังสือราชการตามระเบียบสารบรรณและการใช้สำนวนภาษาที่เหมาะสมในหนังสือราชการ ให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันเป็นประโยชน์กับส่วนงาน ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน

 

 

ข่าว/ภาพ : Husoinfo KKU

 

 

แชร์ Facebook Twitter LINEข่าว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .