Logo Hs@KKU

อัครราชทูตที่ปรึกษาญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เยือนคณะมนุษย์ มข เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านญี่ปุ่นศึกษาพร้อมร่วมจัดงานเสวนา “ญี่ปุ่นศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน”


อัครราชทูตที่ปรึกษาญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เยือนคณะมนุษย์ มข เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านญี่ปุ่นศึกษาพร้อมร่วมจัดงานเสวนา “ญี่ปุ่นศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน”

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนา “ญี่ปุ่นศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน” พร้อมทั้งร่วมหารือทิศทางความร่วมมือทางด้านญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายชิเงกิ โคบายาชิ (Mr.Shigeki Kobayashi) อัครราชทูตที่ปรึกษาและผู้อำนวยการสำนักข่าวสารญี่ปุ่นสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา คณะทำงานจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ คณะกรรมการจากสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย และผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาในครั้งนี้กว่า 100 คน  จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 3 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภายในงานเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับ โดย รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กล่าวรายงานต่อประธานในการเปิดงาน ซึ่งได้แก่ นายชิเงกิ โคบายาชิ (Mr.Shigeki Kobayashi)  อัครราชทูตที่ปรึกษาและผู้อำนวยการสำนักข่าวสารญี่ปุ่นสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แ

รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

นายชิเงกิ โคบายาชิ (Mr.Shigeki Kobayashi) อัครราชทูตที่ปรึกษาและผู้อำนวยการสำนักข่าวสารญี่ปุ่นสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

นายชิเงกิ โคบายาชิ (Mr.Shigeki Kobayashi) อัครราชทูตที่ปรึกษาและผู้อำนวยการสำนักข่าวสารญี่ปุ่นสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

กิจกรรมครั้งนี้ประกอบไปด้วยการเสวนาพิเศษในหัวข้อ ความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียน โดย ดร.ทรายแก้ว ทิพากร, ญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลง ผู้หญิงทำงานกับแม่บ้านเต็มเวลา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวรรณ อัศวราชันย์ ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สถาพร เริงธรรม และการเสวนาเรื่อง ญี่ปุ่นศึกษากับการปรับตัวของมหาวิทยาลัยไทยในยุคแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่ โดย กรรมการสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางด้านญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ฝ่าย ประกอบไปด้วย ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, คณะกรรมการสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยและเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ณ ห้องประชุม โรงแรมเฮือนต้นนุ่น กังสดาล จังหวัดขอนแก่น และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมและหารือแนวทางนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย ประชุม และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านญี่ปุ่นศึกษา ให้กับหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษา และเครือข่ายองค์กรต่างๆในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการกระจายทุน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ อีกทั้งยังเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านญี่ปุ่นศึกษาและด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้กับนักศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาต่อยอดการเป็นศูนย์กลางและหน่วยงานประสานงานความร่วมมือในการเผยแพร่และส่งเสริมความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นต่อไปในอนาคตอีกด้วย

 

 

ข่าว: ภาวดี มาพันธ์

ภาพ: กลุ่มสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แชร์ Facebook Twitter LINEข่าว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .