Logo Hs@KKU

โครงการค่ายสานสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563


 

 

รายละเอียดงาน/กิจกรรม

โครงการค่ายสานสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นการจัดโครงการร่วมกับเครือข่ายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของนักศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีรูปแบบกิจกรรมในลักษณะค่ายอาสาที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมและการเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาชุมชน

 

วันที่จัดงาน/กิจกรรม

วันที่ 6 -12 มีนาคม 2563

 

สถานที่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดสงขลา

 

ผู้จัด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .