Logo Hs@KKU

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564


                   ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ ให้เป็นรูปแบบที่ไม่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คณะฯ จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีออนไลน์ จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ได้รับชมวีดิทัศน์ต่างๆ และลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้นักศึกษาที่ลงทะเบียนจะได้รับหน่วยกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
                 
ลงทะเบียนสำหรับผู้ปกครอง
                 ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา 

กิจกรรมการรับชมวิดิทัศน์และแนะนำข้อมูลที่ควรทราบ (เริ่มถ่ายทอดสดเข้ารายการพร้อมกัน เวลา 12.20 น. และสามารถชมย้อนหลังได้)
                 รวบรวมวิดิทัศน์แนะนำคณะ ผู้บริหารกล่าวต้อนรับ และข้อมูลที่นักศึกษาควรทราบ
  

กิจกรรมนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองพบอาจารย์ประจำหลักสูตร (เริ่มกิจกรรม เวลา 13.30 น. ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น) 
                วิธีการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม (มีลิงก์รหัสแบบยาวสำหรับเข้าห้องออนไลน์ของหลักสูตร)

ชื่อหลักสูตร

(กดที่ชื่อหลักสูตร หรือ  เข้าระบบ

กดลิงก์เข้าระบบ

ID: รหัสสำหรับเข้าห้อง

รหัสผ่าน

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
    
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

                    (*เฉพาะสาขา เริ่มกิจกรรม 13.00 น. )

998 5422 7451

11111

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
     สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

956 8284 3606

11111

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
      สาขาวิชาภาษาตะวันตก  (วิชาเอกภาษาสเปน)

949 0913 1118

11111

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
     สาขาวิชาภาษาตะวันตก  (วิชาเอกภาษาเยอรมัน)

959 7989 3019

11111

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
      สาขาวิชาภาษาตะวันตก(วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส)

974 0025 7524

11111

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
       สาขาวิชาภาษาตะวันออก(วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น)

948 4014 3827

11111

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
      สาขาวิชาภาษาตะวันออก(วิชาเอกภาษาจีน)

913 6394 4902

CH2564

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

957 3112 3937

1234

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
     สาขาวิชาสังคมศาสตร์(วิชาเอกพัฒนาสังคม)

533 030 1708 

11111

    หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต

975 8001 4007

11111

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

961 8640 1694

11111

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์  
       (วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

999 6304 5221

123456

แชร์ Facebook Twitter LINEคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .