Logo Hs@KKU

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565


อาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

    mail   สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต                         mail   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
    mail   สาขาวิชาภาษาไทย                                                   mail   สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิชาเอกพัฒนาสังคม
    
mail   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                                  mail   สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ชั้นปี 2-4)
    mail   สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส       mail   สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ชั้นปี 1)
    mail   สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน            mail   สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน 
    mail   สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน        mail   สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
    mail   สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา                   mail   สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี


 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .