Logo Hs@KKU

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564


อาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

    mail   สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต                         mail   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
    mail   สาขาวิชาภาษาไทย                                                   mail   สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิชาเอกพัฒนาสังคม
    
mail   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                                  mail   สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
    mail   สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส       mail   สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
    mail   สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน            mail   สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน 
    mail   สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน       mail   สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 


 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .