Logo Hs@KKU

ระบบการยืมคอมพิวเตอร์
ระบบยืมคอมพิวเตอร์ HUSO One-Stop Service

กลุ่มนักศึกษาที่ประสงค์ยืมเครื่องต่อ (Renew)
(เป็นผู้ครอบครองเครื่องอยู่ในปัจจุบัน)

???? ระบบจะเปิดให้ยื่นคำร้อง
       วันที่ 1-26 เมษายน 2565 ถึงเวลา 24.00 น.
       ผ่าน 
HUSO One-Stop Service (หัวข้อคำร้องทั่วไป และคำร้องขอยืมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค : ยืมต่อ)

เมื่อได้รับ e-mail 
ในวันที่ 27-30 เมษายน 2565 แจ้งอนุมัติคำร้องแล้ว โดยไม่ต้องส่งคืนเครื่อง

ยกเว้น  กลุ่มที่จะต้องส่งคืนเครื่อง สามารถส่งคืนได้
                ????   ตั้งแต่บัดนี้ - 6 พฤษภาคม 2565 (ยกเว้น เสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  ????   เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
  ????   สถานที่ : ชั้น 3A อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


กลุ่มที่ประสงค์ยืมเครื่องในภาคต้น ปีการศึกษา 2565
(มิได้เป็นผู้ครอบครองเครื่องอยู่ในปัจจุบัน)

???? ระบบจะเปิดให้ยื่นคำร้อง
       วันที่ 15-24 มิถุนายน 2565
       ผ่าน 
HUSO One-Stop Service (หัวข้อคำร้องทั่วไป และคำร้องขอยืมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค : ยืมครั้งแรก)

เมื่อได้รับ e-mail ในวันที่ 25-28  มิถุนายน 2565 
 แจ้งอนุมัติคำร้องแล้วสามารถมารับคอมพิวเตอร์ได้

      ????   ตั้งแต่ วันที่ 29 มิถุนายน - 8  กรกฎาคม 2565
  ????   
เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
  ????   สถานที่ : ชั้น 3A อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .