Logo Hs@KKU

เครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น


    mail   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา (ตัวอย่างเครื่องแบบนักศึกษา จากองค์การนักศึกษา มข.)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .