Logo Hs@KKU

ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563


 ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
 ขั้นตอนการตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ
 ระเบียบการเข้าสอบประจำภาคคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .