Logo Hs@KKU

โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารนานาชาติ (SCOPUS, ISI) ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 เมษายน 2565 สมัครได้ที่ (คลิ๊ก)

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin การสืบค้นและจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley ” รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 เมษายน 2565 สมัครได้ที่ (คลิ๊ก)

 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .