Logo Hs@KKU

แบบฟอร์มระดับปริญญาตรี


แบบฟอร์มระดับปริญญาตรี

แบบฟอร์มระดับปริญญาตรี

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
แบบฟอร์มที่ให้บริการนักศึกษาปริญญาตรีส่วนหนึ่งเป็น mail แบบฟอร์มออนไลน์ ที่พัฒนาโดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ แต่ก็ยังมีแบบฟอร์มที่ใช้เป็นกระดาษได้แก่ 
     mail 
แบบฟอร์มคำร้องขอสำรองที่นั่ง
     
mail แบบฟอร์มคำร้องขอเลื่อนสอบ
     
mail แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
     
mail แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอน (กรณีสอบเข้าใหม่)
     mail แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนช้า
     mail 
แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนมากกว่า 
     mail 
แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียม 
     mail 
แบบฟอร์มคำร้องขอโอนย้าย 
     mail 
แบบฟอร์มคำร้องลาหยุดเรียน 
     
mail แบบฟอร์มแจ้งตรวจสอบหนี้สิน  
     mail
 แบบฟอร์มหนังสือยินยอมผู้ปกครอง
     mail แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป                                                           
     
mail แบบฟอร์มขอเลื่อนรับปริญญา
     mail แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกัน(ผ่อนผันค่าธรรมเนียม)
     mail แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกัน(ผ่อนผันค่าธรรมเนียมENG) 

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
    
mail แบบฟอร์มขอจัดสอบนอกตาราง   
     
mail แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง มข.30
     
mail แบบฟอร์มให้สัญลักษณ์ I 
     
mail แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ Iคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .