Logo Hs@KKU

HUSO เดินหน้าจัดอบรม "เทคนิคการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่มีพื้นฐานภาษาไทยมาก่อน" เน้นสอนเทคนิคและฝึกปฏิบัติเทคนิคการสอน


HUSO เดินหน้าจัดอบรม

วันที่ 28 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่มีพื้นฐานภาษาไทยมาก่อน" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ดลเพ็ญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 70 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, ดอกไม้ และสถานที่ในร่ม

ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่มีพื้นฐานภาษาไทยมาก่อน อีกทั้งยังเพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติเทคนิคการสอนให้แก่ผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รวมทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเครือข่ายโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น โดยมี อาจารย์มธุรส เพ็ญศรี, อาจารย์จุฑามาศ บุปผา และอาจารย์มยุรา ปุลวามะระ จากศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรในการบรรยาย

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การเสวนาในหัวข้อ “รู้จักศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรม และ หัวข้อ “คุณสมบัติของผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฝึกทักษะใน 3 หัวข้อ ได้แก่ การสอนภาษาไทยระดับต้น, การสอนพูด การสอนอ่าน เขียนภาษาไทย, การฝึกสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ทั้งยังมีการเสวนาและสรุปบทเรียนในหัวข้อ “แนวทางในการประกอบอาชีพ และการหาผู้เรียนชาวต่างชาติ นอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมยังได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมอีกด้วย

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่ง

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

 

 

 

ข่าว/ภาพ : Husoinfo KKU

แชร์ Facebook Twitter LINEข่าว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: hs.inbox@kku.ac.th, husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .