Logo Hs@KKU

ประกาศที่นักศึกษาควรทราบ


ประกาศทั่วไปที่นักศึกษาควรทราบ

    mail   ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2565
   
mail   ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (ยกเลิกและแก้ไขเป็นตามระเบียบฯ พ.ศ. 2565)
    mail   ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 816/2552 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
           และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552 
    mail   ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2557 เรื่องนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตร
    mail   ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 146/2562 เรื่องการใช้ผลสอบภาษาอังกฤษเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จ
           การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    mail   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา (ตัวอย่างเครื่องแบบนักศึกษา จากองค์การนักศึกษา มข.)
    mail   ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 6/2564 เรื่องอัตลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    mail   ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 643/2560 เรื่องค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา
    mail   ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 478/2561 เรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินการทางทะเบียนราษฎรของนักศึกษา
    mail   ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1184/2564 เรื่องการส่งเอกสารการย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
    mail   ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้เกียรตินิยม พ.ศ. 2562 
    mail   ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 731/2565) เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

ประกาศเกี่ยวกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

     mail   ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2438/2564 เรื่องหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
              ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับปัจจุบัน)
    mail   ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 990/2564 เรื่อง การเทียบด้านกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา
    mail   ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 364/2564 เรื่องหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
           ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ยกเลิกและแก้ไขเป็นตามประกาศ ฉบับ2438/2564 )
    mail   ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 747/2563 เรื่องการเทียบหน่วยกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการของนักศึกษา
          มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
    mail   ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1668/2557 เรื่องหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
           ของนักศึกษา (ยกเลิกและแก้ไขเป็นไป ตามประกาศฉบับที่ 990/2564)

เอกสารประกอบการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

     นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์จาก ระบบทะเบียนเรียน reg.kku.ac.th เมนู พิมพ์ใบเสร็จออนไลน์ (เข้าสู่ระบบโดย Username และ Password ของนักศึกษา) สามารถขอได้เมื่อนักศึกษาได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ทั้งนี้ ให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร ข้อที่ 1-3 ทั้ง 3 ฉบับเพื่อใช้ประกอบการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
   mail  ข้อ 1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3/ว.130 ลว. 19 พ.ย. 2556 เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
          ในใบเสร็จรับเงินและเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
   mail  ข้อ 2. หนังสือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่ ศธ 0514.23/1062 ลว. 9 เมษายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติให้ผู้รับเงินใช้ลายมือชื่อ
          อิเล็กทรอนิกส์ในการออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
   mail  ข้อ 3. ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี (ฉบับที่ 963/2555)

เอกสารการบริการสุขภาพนักศึกษา

    mail   คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
    mail   สิทธิการรักษาพยาบาล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
    
mail  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1079/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือกรณี
           นักศึกษาประสบอุบัติเหตุหรือประสบภัยต่างๆ 

    mail  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1988/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือ
           กรณีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)
    mail  แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและ
           ระดับปริญญาตรี
    mail   แนวปฏิบัติกรณีขอใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาที่ไปฝึกงานต่างจังหวัดปีการศึกษา 2560 - 2561
           นักศึกษาต่างชาติ 
    mail   ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1470/2557 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันสุขภาพของ
           นักศึกษาต่างชาติ 

เอกสารวินัยนักศึกษา

    mail   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2559
    mail   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา 
(ตัวอย่างเครื่องแบบนักศึกษา จากองค์การนักศึกษา มข.)
    mail   ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 470/2560 เรื่องเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา
           มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    mail   ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2063/2563) เรื่องเกณฑ์การพิจารณาโทษวินัยนักศึกษาที่กระทำผิดวินัยจราจร
            ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

    mail   ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 84/2557 เรื่องข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
           สำหรับนักศึกษา

    mail   ขั้นตอนการดำเนินการสอบสวนวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
    mail   ขั้นตอนการอุทธรณ์ โทษทางวินัยนักศึกษา
    
mail   แบบบันทึกรายงานบำเพ็ญประโยชน์ (แบบรายบุคคล)
    
mail   แบบบันทึกรายงานบำเพ็ญประโยชน์ (แบบกลุ่ม)   
    
mail   แบบฟอร์มให้ข้อมูล-อุบัติเหตุด้านจราจรภายใน มข.

เอกสารนักศึกษาวิชาทหาร        

    mail   ข้อเเนะนำหน้าที่ชายไทยเกี่ยวกับทหาร
    mail   ข้อมูลการผ่อนผันทหาร 
    mail   คำแนะนำการปฏิบัติ ในวันทำการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการของบุคคลที่อยู่ใน
           ระหว่างการศึกษาตามความในมาตรา 29 (3) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

    mail   ตัวอย่างการกรอกแบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2563
    mail   ตัวอย่างเอกสารประกอบการขอผ่อนผันทหาร 
    mail   แบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2563
    mail   ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
    mail   พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. 2558
    mail   สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. 2558คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .