Logo Hs@KKU

ค่าธรรมเนียมการศึกษา


ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เอกสารประกอบการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
   นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์จาก ระบบทะเบียนเรียน reg.kku.ac.th เมนู พิมพ์ใบเสร็จออนไลน์ (เข้าสู่ระบบโดย Username และ Password ของนักศึกษา) สามารถขอได้เมื่อนักศึกษาได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ทั้งนี้ ให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร ข้อที่ 1-3 ทั้ง 3 ฉบับเพื่อใช้ประกอบการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

   mail  ข้อ 1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3/ว.130 ลว. 19 พ.ย. 2556 เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
          ในใบเสร็จรับเงินและเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
   mail  ข้อ 2. หนังสือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่ ศธ 0514.23/1062 ลว. 9 เมษายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติให้ผู้รับเงินใช้ลายมือชื่อ
          อิเล็กทรอนิกส์ในการออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
   mail  ข้อ 3. ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี (ฉบับที่ 963/2555)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .