Logo Hs@KKU

ขั้นตอนการรับสมัครทุนการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2565


          การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2565  เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

            - ใช้ระบบเดียวกับการสมัครทุนการศึกษา จากส่วนกลางมหาวิทยาลัย https://scholarship.kku.ac.th
            - การพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ดำเนินการโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการของคณะ 
                (นักศึกษาของคณะ จึงควรติดตามเข้าร่วมกลุ่ม ทางช่องทางของคณะ ในการกำหนดวันจองและเข้ารับสัมภาษณ์)

             
         
ประเภทของทุนการศึกษา

            1. ทุนการศึกษากองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี ในวาระครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสรรจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะจัดสรรในภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ทุนๆละ 10,000 บาท
            2. ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน / องค์กรสาธารณะกุศล/ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค มูลค่าทุนขึ้นอยู่ตามหน่วยงานที่จัดสรร ประกอบด้วย ประเภทต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจมีมูลค่ามากกว่า 10,000 บาท ขึ้นไป
            3. ทุนช่วยเหลือ COVID-19 ภ
าคต้น ปีการศึกษา 2565 ทุนๆละ 2,000 บาท
            4. ทุนการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง (ทุนการศึกษาประเภท ก) ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 30,000 บาท ต่อปีการศึกษา การพิจารณาเฉพาะนักศึกษารหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 65 มีเงื่อนไข รายได้ของผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้อุปการะ) รวมกันไม่เกิน ปีละ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  หรือ กรณีที่มีบุตร หรือผู้อยู่ภายในอุปการะกำลังศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้น มากกว่า 1 คน มีรายได้รวมกันไม่เกินปีละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ต้องมีเอกสารการรับรองรายได้ที่สอดคล้อง 

            ทั้งนี้ สัดส่วนผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษา​ประเภทจากการจัดสรรจากส่วนกลางมหาวิทยาลัยตามข้อ 1-4  ใช้การพิจารณาจากจำนวนผู้สมัครทั้งมหาวิทยาลัย ผู้ได้รับทุนการศึกษาในส่วนนี้ขึ้นอยู่​กับจำนวนผู้สมัครของแต่ละคณะ และพิจารณา​จากคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณา นอกจากนี้ สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังมีการจัดสรรทุนการศึกษา จากเงินกองทุนพัฒนานักศึกษาคณะ  ทุนบริจาคจากคณาจารย์และศิษย์เก่าของคณะรวมด้วย   
 

              ขั้นตอนสมัครทุนการศึกษา
     
        1. นักศึกษาคลิกอ่านประกาศรายละเอียดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การรับและจ่ายเงินทุนการศึกษา
                      - สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 65)
                      - สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัสนักศึกษา 64 ลงไป)

             2. นักศึกษารดาวน์โหลดเอกสารประกอบเตรียมเพื่อประกอบการสมัคร
                      เอกสารความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
                      
เอกสารรับรองรายได้ครอบครัวของผู้สมัคร (เฉพาะนักศึกษาที่ประสงค์รับการพิจารณาทุนการศึกษาประเภท ก. ข้อ4)

             3. การขอความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

                    นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลส่วนของตนเองให้เรียบร้อยก่อน จึงดำเนินการขอความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาสามารถทราบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจาก "ระบบทะเบียนเรียน https://reg.kku.ac.th/  "เมนูประวัตินักศึกษา"  ทั้งนี้นักศึกษาควรเผื่อเวลา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นต่อการสมัครทุนการศึกษา เพื่อให้สามารถยื่นสมัครได้ทันตามเวลาที่กำหนด ควรดำเนินการแต่เนิ่นๆ ไม่ควรติดต่อเมื่อใกล้วันปิดรับสมัคร หากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สะดวกสามารถให้อาจารย์ประจำหลักสูตรท่านอื่นให้ความเห็นได้

                 กรณีที่นักศึกษาต้องการส่งเอกสารเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นแบบดิจิทัล
   
                 นักศึกษาสามารถส่งไฟล์ PDF เท่านั้น ผ่านช่องทาง E-mail หรือ ช่องทางอื่นที่นักศึกษาใช้ติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
                 
คลิกเพื่อดู ข้อมูลส่วนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 

                                  โดย ควรแจ้งข้อมูลตามตัวอย่าง เช่น

                        รียน อาจารย์............ ที่เคารพ

                                      เนื่องด้วย กระผม/ดิฉัน   นาย/นางสาว............................นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                        รหัสนักศึกษา ............ .......... สาขาวิชา.................... ชั้นปีที่ ....   มีความประสงค์ที่จะขอทุนการศึกษา
                        ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                                     กระผม/ดิฉัน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์อาจารย์.......................... เขียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการสมัคร
                         ขอรับทุนการศึกษา  ของดิฉัน/กระผม  ในเอกสารตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

                                                                                ด้วยความเคารพอย่างสูง
                                                                      นาย/นางสาว...................................................

            4. การกรอกข้อมูลขอรับสมัครทุนการศึกษา
                    เข้าระบบ  https://scholarship.kku.ac.th และอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มของคณะ

 วิดีทัศน์แนะนำขั้นตอนการการสมัครทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .