Logo Hs@KKU

การจองวันและเวลาสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภท ข. ภาคปลายปีการศึกษา 2564


ขั้นตอนการจองวันและเวลาสัมภาษณ์ทุนการศึกษา.

             1. ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษา (ทุนการศึกษา ประเภท ข.) 
               
  https://kku.world/huso64

                      ใช้การค้นหา  Ctrl + F (ผู้มีรายชื่อเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุน)

             2. เลือกเวลาสัมภาษณ์ (ให้นักศึกษาจดจำวัน เวลา ที่นักศึกษาได้เลือกด้วยตนเอง)

  วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565           

 • ช่วงเวลา 09.00 น. - 10.00 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน   5 คน   เต็มแล้ว
 • ช่วงเวลา 10.00 น. - 11.00 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน  5 คน    เต็มแล้ว
 • ช่วงงเวลา 11.00 น. - 12.00 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน  5 คน    เต็มแล้ว

             ช่วงพักกลางวัน 

 • ช่วงเวลา 13.30 น. - 14.30 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน   5 คน    เต็มแล้ว
 • ช่วงเวลา 14.30 น. - 15.30 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน   5 คน   เต็มแล้ว
 • ช่วงเวลา 15.30 น. - 16.30 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน   7 คน   เต็มแล้ว

    วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565           

 • ช่วงเวลา 09.00 น. - 10.00 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน   10 คน    เต็มแล้ว
 • ช่วงเวลา 10.00 น. - 11.00 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน  10 คน   เต็มแล้ว
 • ช่วงเวลา 11.00 น. - 12.00 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน  10 คน   เต็มแล้ว

             ช่วงพักกลางวัน 

 • ช่วงเวลา 13.30 น. - 14.30 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน   10 คน    เต็มแล้ว
 • ช่วงเวลา 14.30 น. - 15.30 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน   10 คน    เต็มแล้ว
 • ช่วงเวลา 15.30 น. - 16.30 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน   12 คน   เต็มแล้ว

     วันพุธที่ 19 มกราคม 2565           

 • ช่วงเวลา 09.00 น. - 10.00 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน   10 คน    เต็มแล้ว
 • ช่วงเวลา 10.00 น. - 11.00 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน  10 คน   เต็มแล้ว
 • ช่วงเวลา 11.00 น. - 12.00 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน  10 คน   เต็มแล้ว

             ช่วงพักกลางวัน 

 • ช่วงเวลา 13.30 น. - 14.30 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน   10 คน   เต็มแล้ว
 • ช่วงเวลา 14.30 น. - 15.30 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน   10 คน   เต็มแล้ว
 • ช่วงเวลา 15.30 น. - 16.30 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน   12 คน    เต็มแล้ว

  วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565           

 • ช่วงเวลา 09.00 น. - 10.00 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน   10 คน   เต็มแล้ว
 • ช่วงเวลา 10.00 น. - 11.00 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน  10 คน   เต็มแล้ว
 • ช่วงเวลา 11.00 น. - 12.00 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน  10 คน    เต็มแล้ว

             ช่วงพักกลางวัน 

 • ช่วงเวลา 13.30 น. - 14.30 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน   10 คน   เต็มแล้ว
 • ช่วงเวลา 14.30 น. - 15.30 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน   10 คน   เต็มแล้ว
 • ช่วงเวลา 15.30 น. - 16.30 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน   12 คน    เต็มแล้ว

  วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565           

 • ช่วงเวลา 09.00 น. - 10.00 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน   10 คน   เต็มแล้ว
 • ช่วงเวลา 10.00 น. - 11.00 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน  10 คน   เต็มแล้ว
 • ช่วงเวลา 11.00 น. - 12.00 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน  10 คน    เต็มแล้ว

             ช่วงพักกลางวัน 

 • ช่วงเวลา 13.30 น. - 14.30 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน   10 คน    เต็มแล้ว
 • ช่วงเวลา 14.30 น. - 15.30 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน   10 คน     เต็มแล้ว
 • ช่วงเวลา 15.30 น. - 16.30 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน   12 คน   เต็มแล้ว

  วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565  (กำหนดเฉพาะภาคบ่าย)           

 • ช่วงเวลา 13.30 น. - 14.30 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน   12 คน    เต็มแล้ว
 • ช่วงเวลา 14.30 น. - 15.30 น.   รับจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน   12 คน     เต็มแล้ว

       

            3.  การสัมภาษณ์ทุนการศึกษา

               การสัมภาษณ์ด้วยวิธีการ ออนไลน์ ใช้ โปรแกรม     โดยมี 2 ห้องสัมภาษณ์  นักศึกษาจะได้รับแจ้ง
             Link ID  และ ห้องสัมภาษณ์ของกรรมการ ตามลำดับเข้ารับสัมภาษณ์ โดยช่องทางไลน์ 

                      
            หมายเหตุ :  นักศึกษาที่ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์จะไม่ได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษาแต่อย่างใด
                                หากนักศึกษามีอุปสรรคในการเข้าสัมภาษณ์ ให้ประสานสอบถามกับคุณอภิรัก ผิวบาง (พี่น้อย)
                                ล่วงหน้าก่อน 
หมายเลขโทรศัพท์ 0903510115
                                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .