Logo Hs@KKU

สมัครทุนการศึกษา ประเภท ข. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
เว็บไซต์หลัก https://reg6.kku.ac.th/scholar/student/home/main

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประเภท ข. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564   [อ่านประกาศ]

ขยายเวลา ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6  ม.ค. 2565   (ปิดระบบการสมัครวันสุดท้ายเวลา 16.30 น.)

เอกสารแนบประกอบ
1. ใบแสดงความคิดเห็น อ.ที่ปรึกษา(มีหรือไม่มีก็ได้ หากมีจะช่วยเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม) [Download Form]

2. แผนที่บ้านและภาพประกอบ [Download Form]

Register การสมัครเลือกเมนู   เข้าสู่ระบบ

VDO แนะนำการสมัครทุนการศึกษา [OPEN]

VDO ช่องทางการติดต่อสื่อสารการสมัครทุนการศึกษา[OPEN]

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .