Logo Hs@KKU

HUSO KKU หารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ University of Leeds, UK


เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าพบ Professor Emma Cayley หัวหน้า School of Languages, Cultures and Societies, University of Leeds สหราชอาณาจักร และ Professor Martin Seeger อาจารย์ประจำสาขาวิชาไทยศึกษา เพื่อหารือเกี่ยวกับการทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองสถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก พระครูสิริธรรมประทีป เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ลีดส์ สหราชอาณาจักร เข้าร่วมหารือด้วย จากการหารือดังกล่าว ปรากฎว่าทั้งสามฝ่ายเห็นชอบที่จะให้มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนสำหรับอาจารย์และนักศึกษา และในส่วนของอาจารย์นั้น จะเน้นในเรื่องของการเข้าร่วมอบรมการสอนโดยภาษาต่างประเทศ โดยพระครูสิริธรรมประทีป ท่านเจ้าอาวาส ได้เสนอให้วัดพุทธารามเป็นฝ่ายสนับสนุนด้านที่พักสำหรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะเดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนกับ University of Leeds โดย คาดว่าจะสามารถลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันได้ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565 นี้ นอกจากการหารือด้านการแลกเปลี่ยนของอาจารย์และนักศึกษานั้น ท่านคณบดีฯ ยังได้เทียบเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก University of Leeds เป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการ ICHUSO ในอนาคตอีกด้วย

 

 

 

 

 

Share Facebook Twitter LINEFaculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University
123 Mitraparp Road Khon Kaen 40002 THAILAND
email: husokku.info@gmail.com Tel. (+66)43 202 861, (+66)43 009 700 Ext. 44888 Fax. (+66)43 202 318
Follow Us
. .