Logo Hs@KKU

ข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ


 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 20 แห่ง จากหลากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และ เวียดนาม การทำข้อตกลงความร่วมมือส่งผลให้คณะมีกิจกรรมด้านการต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การร่วมมือจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การรับนักศึกษาฝึกงาน การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การฝึกอบรมทางภาษา และการพัฒนาบุคลากร โดยสามารถดูเอกสารข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศได้ที่ คลิก

 

แชร์ Facebook Twitter LINE

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .