Logo Hs@KKU

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

15 -16 กพ.63 กลุ่มจัดการศึกษา งานวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"  โดยปีนี้เป็นปีแรกที่ใช้เวลาในการจัดอบรม 1วันครึ่งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการเขียนอย่างเต็มที่ โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 99 คน (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ  จำนวน 66 คน, นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และคณาจารย์คณะสถาปัตย์ จำนวน 25 คน, ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ฯ จำนวน 8 คน ,บุคคลภายนอกจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 10 คน)

แชร์ Facebook Twitter LINEคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .