Logo Hs@KKU

มนุษย์-สังคม มข. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโบราณคดีดงเมืองแอมและนวัตวิถี อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น


แชร์ Facebook Twitter LINEข่าว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .