Logo Hs@KKU

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา


แชร์ Facebook Twitter LINEคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .