Logo Hs@KKU

iSchool KKU ปั้นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ให้มีความคิดเป็นผู้ประกอบการ


iSchool KKU ปั้นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ให้มีความคิดเป็นผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ HUSO Theatre อาคาร HS02

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (iSchool KKU) โดยหลักสูตร BiS (โครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่) ได้จัดกิจกรรม iTalk 2: งานเสวนาสร้างสรรค์สำหรับคนพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “'ยกระดับคนพันธุ์ใหม่สู่การคิดแบบผู้ประกอบการ” โดยมีวิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้าน Entrepreneurial Mindset คือ คุณกรวรรณ อนุตระกูลชัย Country Strategy and Special project manager, Thailand & Support Cambodia จากบริษัท Grab และ ดร.กานดา ศรอินทร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษา BiS ชั้นปีที่ 2และ 3 จำนวน 106 คน

 

นางสาวประภาพร กันยาสุด Project manager โครงการ iTalk2 เปิดเผยว่า “งาน iTalk2 นอกจากนักศึกษาจะได้ความรู้จากวิทยากรแล้ว ยังได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง ในการจัดอีเวนท์ ฝึกทักษะการทำงานเองทุกขั้นตอน โดยมีอาจารย์เป็นโคชให้คำปรึกษา ทำให้นักศึกษามีความมั่นใจในการเข้าสู่โลกของการทำงานในยุคดิจิทัล”

 

ด้าน ผศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย ประธานหลักสูตร BiS และที่ปรึกษาโครงการ เล่าว่า “งาน iTalk2 เป็นผลจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ และสัมผัสกับโลกการทำงานของภาคเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความความคิดเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล โดยครั้งนี้ผู้เรียนนำข้อมูลที่ได้จากการเรียนตามโมดูลการจัดหาสารสนเทศและความรู้ ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา นำมาประยุกต์ใช้และทดลองสร้างเป็นโมเดลธุรกิจเล็กๆ โดยให้วิทยากรร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใหม่ๆที่ไม่เหมือนเดิม”

 

ความสำเร็จในการจัดงาน iTalk ครั้งนี้ ได้รับเสียงเรียกร้องให้จัดอีกเป็นครั้งที่ 3 และอยากให้ขยายกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมไปยังนักศึกษาสาขาอื่นๆด้วย

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร สาระความรู้ดีๆ เกี่ยวกับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกิจกรรมของ iSchool KKU ได้ที่ เฟสบุคแฟนเพจ https://www.facebook.com/iSchoolKKU/

 

 

แชร์ Facebook Twitter LINEคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .