Logo Hs@KKU

HUSO จับมือ Bunkyo Gakuin University ลงนาม MOU เชื่อมสัมพันธ์สานความร่วมมือทางวิชาการ


HUSO จับมือ Bunkyo Gakuin University ลงนาม MOU เชื่อมสัมพันธ์สานความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ พร้อมด้วย คณาจารย์ตัวแทนจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบุงเคียวกักคุอิน (Bunkyo Gakuin University) และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม 4C อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังจะก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในด้านการส่งนักศึกษาไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยมหาวิทยาลัยบุงเคียวกักคุอินนั้นได้มีการจัดโครงการ The Road of Eurasian Civilizations Program ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาชาวญี่ปุ่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรป และขยายขอบเขตมายังเอเชีย ในปัจจุบันมีนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศรวมทั้งสิ้น 80 คน ใน 8 ประเทศ 10 มหาวิทยาลัย

 

 

ข่าว/ภาพ : นางสาวภาวดี มาพันธ์ข่าว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: hs.inbox@kku.ac.th, husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .