Logo Hs@KKU

ทุนสนับสนุนนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (ระดับปริญญาตรี)


ทุนสนับสนุนนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (ระดับปริญญาตรี)

ทุนสนับสนุนนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ นี้ เป็นทุนให้เปล่าจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะฯ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำกิจกรรมพัฒนาตนเองให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการสมัครและได้รับการตอบรับเข้าศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน หรือ ทำสหกิจ ณ สถาบันหรือหน่วยงานในต่างประเทศก่อนการสมัครขอรับทุน ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาเดินทางกลับมา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว จะต้องรายงานการเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมของตน รวมถึงช่วยเหลือกิจกรรมของคณะอีกด้วย

รายละเอียดทุนและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .