Logo Hs@KKU

การดูแลด้านสุขภาพนักศึกษา
Facebook 
หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข.   

เอกสารการบริการสุขภาพนักศึกษา
    mail   คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  
  mail   สิทธิการรักษาพยาบาล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
    mail  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1079/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือกรณี
           นักศึกษาประสบอุบัติเหตุหรือประสบภัยต่างๆ
    mail  
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1988/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือ
           กรณีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)
    mail  แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและ
           ระดับปริญญาตรี
    mail   แนวปฏิบัติกรณีขอใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาที่ไปฝึกงานต่างจังหวัดปีการศึกษา 2560 - 2561
           นักศึกษาต่างชาติ 
    mail   ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1470/2557 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันสุขภาพของ
           นักศึกษาต่างชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .