Logo Hs@KKU

บุคลากรและช่องทางการติดต่อ


 

     ฝ่ายพัฒนานักศึกษาขอแนะนำช่องทางการบริการแก่นักศึกษาและผู้ต้องการติดต่อ (แนวทาง Social Distancing : การเว้นระยะห่างทางสังคม) ตามประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวปฏิบัติในการบริการ
     
หากนักศึกษามีปัญหาสอบถามในการให้บริการอื่นๆ สามารถใช้ช่องบริการติดต่อสอบถาม ในช่องทาง E-mail, inbox ในเพจ กลุ่มพัฒนานักศึกษาและการต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือ สแกนถามในไลน์กลุ่ม บริการตอบข้อคำถามฝ่ายพัฒนานักศึกษา

1. การดำเนินการส่งเอกสารการบำเพ็ญประโยชน์ วินัยนักศึกษา หรือ ผู้ได้รับทุนการศึกษาจากคณะหรือ มหาวิทยาลัย
           ตอบ ให้นักศึกษาที่ดำเนินการเก็บชั่วโมงครบเรียบร้อยแล้ว ให้สแกนเป็น PDF แล้วส่งมาเก็บโดย แจ้งรายละเอียดใน  
Email หรือ line หรือ ส่งได้ ณ  กลุ่มพัฒนานักศึกษาและการต่างประเทศ 

  • นายอภิรัก ผิวบาง (พี่น้อย) E-mail: apirakpi@kku.ac.th
  • นางชรินรัตน์ โมยะ (พี่ริน)  E-mail: charpa@kku.ac.th
  • นายกิตติชัย กองแก้ว (พี่ดุ๊ก) E-mail: kittko@kku.ac.th

         ส่วนนักศึกษาที่จะขอแบบฟอร์มเพื่อเก็บชั่วโมง ดาวน์โหลดได้จาก
     - แบบบันทึกการทำงานหรือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมหรือช่วยเหลือกิจการของมหาวิทยาลัยหรือคณะ  กรณี เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา หรือ ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. 
https://sac.kku.ac.th/servicesac/fddata/6.pdf 
     - 
ใบรายงานการบำเพ็ญประโยชน์ กรณีวินัยนักศึกษา (แบบรายบุคคล) 
https://sac.kku.ac.th/servicesac/rddata/16.pdf
     -  
ใบรายงานบำเพ็ญประโยชน์ กรณีวินัยนักศึกษา(แบบกลุ่ม-QR Code) https://sac.kku.ac.th/servicesac/rddata/13.pdf

2. การขอหนังสือรับรองความประพฤติ เพื่อประกอบการย้ายสาขาวิชา ย้ายคณะหรือประกอบการขอรับทุนการศึกษา
           
ตอบ ให้นักศึกษายื่นคำร้องเพื่อขอหนังสือรับรองความประพฤติ ผ่านระบบ  HUSO One-Stop Service

3. การขอหนังสือกรณีที่ใช้แบบฟอร์มของหน่วยงานอื่น เช่น การให้ความเห็นการขอรับทุนการศึกษา หรือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. (ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษา ไม่สะดวก) หรือ อื่นๆ 

           ตอบ ให้นักศึกษาสอบถามใน E-mail, inbox  หรือ โทรศัพท์ ฟังคำชี้แจง ในแต่ละกรณีที่อาจจะมีความแตกต่างกันในแนวปฏิบัติ 

           โทรศัพท์สอบถาม.
           พี่น้อย 090 3510 115 - พี่ริน 086 8774 981 - พี่ดุ๊ก 087 6504 871 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .