Logo Hs@KKU

สมัครทุนการศึกษา ประเภท ข. ภาคต้น ปีการศึกษา 2564


  
                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครทุนการศึกษาประเภท ข. ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 - วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยยื่นเอกสารใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ หากนักศึกษาไม่สะดวกสามารถขอคำปรึกษาตามช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ หรือติดต่อโดยตรง ณ กลุ่มพัฒนานักศึกษาและการต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

              ขั้นตอนสมัครทุนการศึกษาประเภท ข.
     
        1. นักศึกษาคลิกดูรายละเอียดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การรับและจ่ายเงินทุนการศึกษา
                      https://huso.kku.ac.th/img/news/Student/scholarship/kho64.pdf

             2. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่
                      https://huso.kku.ac.th/img/news/Student/scholarship/FormKHO64.pdf

            3. การกรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
                    3.1 กรณีนักศึกษามีความถนัดหรือสะดวก กรอกข้อมูลใบสมัครรูปแบบเอกสาร PDF
                        นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลส่วนของตนเองให้เรียบร้อยก่อน จึงดำเนินการขอความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (หน้า 8)
                               enlightened แนะนำการกรอกข้อมูล โดยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader คลิกเพื่อดูตัวอย่าง

                 3.2 กรณีนักศึกษามีความถนัดหรือสะดวก กรอกข้อมูลด้วยลายมือของตนเอง
                        นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา สั่งพิมพ์แล้วจึงกรอกข้อมูลด้วยลายมือของตนเอง
                        ให้เรียบร้อยก่อน จึงดำเนินการขอความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (หน้า 8)
                               
enlightened แนะนำวิธีการสแกนเอกสารเป็น PDF โดยใช้โทรศัพท์มือถือ Android (Google drive)
                                 
            คลิกเพื่อดูตัวอย่าง หรือ ดูตัวอย่าง จากยูทูป
                               
enlightened แนะนำวิธีการสแกนเอกสารเป็น PDF โดยใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch  โดยใช้แอพโน้ต
                                             
คลิกเพื่อดูตัวอย่าง หรือ ดูตัวอย่าง จากยูทูป
                               
enlightened แนะนำวิธีการสแกนเอกสารเป็น PDF โดยใช้แอปพลิเคชัน  CamScanner
                                 
            คลิกเพื่อดูตัวอย่าง หรือ ดูตัวอย่าง จากยูทูป
                              enlightened แนะนำวิธีการสแกนเอกสารเป็น PDF โดยใช้แอปพลิเคชันบนมือถือฟรี
                                             คลิกเพื่อดูตัวอย่าง 

            หมายเหตุ :  สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ด้วยวิธีการอื่น ๆ นอกเหนือจากวิธีการที่กล่าวมาข้างต้นได้

            4. การขอความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (หน้า 8)
                    นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลส่วนของตนเองให้เรียบร้อยก่อน (หน้า 1-7) จึงดำเนินการขอความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
               นักศึกษาสามารถทราบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจาก "ระบบทะเบียนเรียน https://reg.kku.ac.th/  "เมนูประวัตินักศึกษา"
               
ทั้งนี้นักศึกษาควรเผื่อเวลา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นต่อการสมัครทุนการศึกษา เพื่อให้สามารถยื่นสมัครได้
               ทันเวลาที่กำหนด ควรดำเนินการแต่เนิ่นๆ ไม่ควรติดต่อเมื่อใกล้วันปิดรับสมัคร หากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สะดวกสามารถ
               ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรท่านอื่นให้ความเห็นได้

                 กรณีที่นักศึกษาต้องการส่งเอกสารเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นแบบดิจิทัล
   
                 นักศึกษาสามารถส่งไฟล์ PDF เท่านั้น ผ่านช่องทาง E-mail หรือ ช่องทางอื่นที่นักศึกษาใช้ติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
                 
คลิกเพื่อดู ข้อมูลส่วนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

                                  โดย ควรแจ้งข้อมูลตามตัวอย่าง เช่น

                        รียน อาจารย์............ ที่เคารพ

                                      เนื่องด้วย กระผม/ดิฉัน   นาย/นางสาว............................นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                        รหัสนักศึกษา ............ .......... สาขาวิชา.................... ชั้นปีที่ ....   มีความประสงค์ที่จะขอทุนการศึกษาประเภท ข
                        ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564 ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                                     กระผม/ดิฉัน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์อาจารย์.......................... เขียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการสมัคร
                         ขอรับทุนการศึกษา (หน้า 8) ของดิฉัน/กระผม  ในเอกสารตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

                                                                                ด้วยความเคารพอย่างสูง
                                                                      นาย/นางสาว...................................................


          5. การยื่นใบสมัครเข้าระบบออนไลน์ หากนักศึกษาไม่สะดวกสามารถขอคำปรึกษาตามช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ หรือติดต่อโดยตรง ณ กลุ่มพัฒนานักศึกษาและการต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .