Logo Hs@KKU

โปรแกรมการศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 2-4


โปรแกรมการศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 2-4

โปรแกรมการศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 2-4

1. โปรแกรมการศึกษา สาขาวิชาภาษาตะวันตก  วิชาเอกภาษาสเปน

2. โปรแกรมการศึกษา สาขาวิชาภาษาตะวันตก  วิชาเอกภาษาเยอรมัน

3. โปรแกรมการศึกษา สาขาวิชาภาษาตะวันตก  วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส

4. โปรแกรมการศึกษา สาขาวิชาภาษาตะวันออก  วิชาเอกภาษาจีน(แผน A)

5. โปรแกรมการศึกษา สาขาวิชาภาษาตะวันออก  วิชาเอกภาษาจีน(แผน B)

6. โปรแกรมการศึกษา สาขาวิชาภาษาตะวันออก  วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

7. โปรแกรมการศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

8. โปรแกรมการศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต

9. โปรแกรมการศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

10. โปรแกรมการศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิชาเอกพัฒนาสังคม 

11. โปรแกรมการศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

12. โปรแกรมการศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย

13. โปรแกรมการศึกษา สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: hs.inbox@kku.ac.th, husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .