Logo Hs@KKU

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา


ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

1. สอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ (Comprehensive/Qualifying Examination)

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

     -  ประกาศสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

     -  ประกาศสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

     -  ประกาศสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

     -  ประกาศสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .