Logo Hs@KKU

ขั้นตอนการรับสมัครทุนการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2567


          การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2567  เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

            - ใช้ระบบเดียวกับการสมัครทุนการศึกษา จากส่วนกลางมหาวิทยาลัย https://scholarship.kku.ac.th
            - การพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ดำเนินการโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการของคณะ 
                (นักศึกษาของคณะ จึงควรติดตามเข้าร่วมกลุ่ม ช่องทางต่าง ๆ ของคณะ ในการกำหนดการจองวันและเวลาเข้ารับสัมภาษณ์)

             
         
ประเภทของทุนการศึกษา

            1. ทุนการศึกษากองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี ในวาระครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสรรจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะจัดสรรในภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ทุนๆละ 10,000 บาท
            2. ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน / องค์กรสาธารณะกุศล / ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค มูลค่าทุนขึ้นอยู่ตามหน่วยงานที่จัดสรร ประกอบด้วย ประเภทต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจมีมูลค่ามากกว่า 10,000 บาท ขึ้นไป
            3. 
ทุนการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง (ทุนการศึกษาประเภท ก) ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 30,000 บาท ต่อปีการศึกษา การพิจารณาเฉพาะนักศึกษารหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 67 มีเงื่อนไข รายได้ของผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้อุปการะ) รวมกันไม่เกิน ปีละ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  หรือ กรณีที่มีบุตร หรือผู้อยู่ภายในอุปการะกำลังศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้น มากกว่า 1 คน มีรายได้รวมกันไม่เกินปีละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ต้องมีเอกสารการรับรองรายได้ที่สอดคล้อง 

            ทั้งนี้ สัดส่วนผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษา​ประเภทจากการจัดสรรจากส่วนกลางมหาวิทยาลัยตามข้อ 1 - 3  ใช้การพิจารณาจากจำนวนผู้สมัครทั้งมหาวิทยาลัย ผู้ได้รับทุนการศึกษาในส่วนนี้ขึ้นอยู่​กับจำนวนผู้สมัครของแต่ละคณะ และพิจารณา​จากคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณา นอกจากนี้ สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังมีการจัดสรรทุนการศึกษา จากเงินกองทุนพัฒนานักศึกษาคณะ  ทุนบริจาคจากคณาจารย์และศิษย์เก่าของคณะรวมด้วย   
 

              ขั้นตอนสมัครทุนการศึกษา
     
        1. นักศึกษาคลิกอ่านประกาศรายละเอียดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การรับและจ่ายเงินทุนการศึกษา
                      ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี                                                                 ประจำปีการศึกษา 2567
                      - สำหรับนักศึกษาผู้สมัครทุนประเภท ก. (เฉพาะรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 67 และต้องมีคุณสมบัติด้านรายได้ของครอบครัว
                         ผู้สมัครตามเงื่อนไข)

                      - สำหรับนักศึกษาผู้สมัครทุนประเภท ข. (สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ไม่มีเงื่อนไขด้านรายได้ของครอบครัว)

             2. นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารประกอบเตรียมเพื่อประกอบการสมัคร
                      mail เอกสารความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
                      mailเอกสารรับรองรายได้ครอบครัวของผู้สมัคร (เฉพาะนักศึกษาที่ประสงค์รับการพิจารณาทุนการศึกษาประเภท ก. ข้อ 3) 

             3. การขอความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 
                    นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลส่วนของตนเองให้เรียบร้อยก่อน จึงดำเนินการขอความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาสามารถทราบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจาก ระบบทะเบียนเรียน https://reg.kku.ac.th/  "เมนูประวัตินักศึกษา"  ทั้งนี้นักศึกษาควรเผื่อเวลาเพื่อเข้าพบอาจารย์ เพื่อให้ความเห็นในการสมัครทุนการศึกษา ให้สามารถยื่นสมัครได้ทันตามเวลาที่กำหนด โดยนักศึกษาควรดำเนินการแต่เนิ่น ๆ ไม่ควรติดต่อเมื่อใกล้วันปิดรับสมัคร หากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สะดวกสามารถให้อาจารย์ประจำหลักสูตรท่านอื่นให้ความเห็นได้ 

                 ในกรณีที่นักศึกษาไม่สะดวกเข้าพบอาจารย์สามารถแจ้งอาจารย์ตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นแบบดิจิทัลได้
   
                 นักศึกษาสามารถส่งไฟล์ PDF เท่านั้น ผ่านช่องทาง E-mail หรือ ช่องทางอื่นที่นักศึกษาใช้ติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
                 
คลิกเพื่อดู ข้อมูลส่วนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

                                  โดย ควรแจ้งข้อมูลตามตัวอย่าง เช่น

                        รียน อาจารย์............ ที่เคารพ

                                      เนื่องด้วย กระผม/ดิฉัน   นาย/นางสาว............................นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                        รหัสนักศึกษา ............ .......... สาขาวิชา.................... ชั้นปีที่ ....   มีความประสงค์ที่จะขอทุนการศึกษา
                        ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567 ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                                     กระผม/ดิฉัน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์อาจารย์.......................... เขียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการสมัคร
                         ขอรับทุนการศึกษา  ของดิฉัน/กระผม  ในเอกสารตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

                                                                                ด้วยความเคารพอย่างสูง
                                                                      นาย/นางสาว...................................................

            4. การกรอกข้อมูลขอรับสมัครทุนการศึกษา

                    เข้าระบบ  https://scholarship.kku.ac.th และอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มของคณะ

            5. วิดีโอแนะนำการสมัครทุนการศึกษา

 

แชร์ Facebook Twitter LINEพัฒนานักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: hs.inbox@kku.ac.th, husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-009-700 ต่อ 45888, 44867  โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .