Logo Hs@KKU

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี


ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ศึกษาข้อมูล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มข. (กยศ.) ที่นี่!!   คลิก

เอกสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา
    mail   แบบบันทึกการทำงานหรือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมหรือช่วยเหลือกิจการของมหาวิทยาลัยหรือคณะ
           (สำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษา)

ข่าวทุนการศึกษา  

         mail จองวันเวลาสัมภาษณ์ทุนการศึกษาภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2565 สัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 และ 15 สิงหาคม 2565  (เปิดระบบจองเวลาสัมภาษณ์ 27 กรกฎาคม 2565  ปิดระบบภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2565) 
    mail  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 
              จัดสรรจากแหล่งเงินรายได้ของคณะ รวมจำนวน 171 รายชื่อ

    mail  ระกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2564
            จัดสรรจาก
การเสนอชื่อเข้ารับทุนการศึกษาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

     mail ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของ
             โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2564
 
     mail   รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูนลานนท์ ประจำปี 2564
     mail ระกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภท ข.  (เพิ่มเติม) ภาคการศึกษาต้น จำปีการศึกษา 2564
           จัดสรรจาก
การเสนอชื่อเข้ารับสัมภาษณ์ทุนการศึกษาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาจากคณะจำนวน 11 รายชื่อ   
   mail  ระกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภท ข. ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2564 จัดสรรจาก
            การเสนอชื่อเข้ารับทุนการศึกษาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาจากคณะจำนวน 84 รายชื่อ 
     mail  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภท ข. ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2564 
              จัดสรรจากแหล่งเงินรายได้ของคณะ รวมจำนวน 218 รายชื่อ 
   mail   ประกาศลำดับการเข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภท ข. ภาคต้น ปีการศึกษา 2564  
    mail   ประกาศลำดับการเข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภท ก. ประจำปีการศึกษา 2564 (เฉพาะชั้นปีที่1)
    mail   จองวันเวลาสัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภท ข. ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2564 สัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม
              2564 (ขอให้นักศึกษาจองเวลาให้เรียบร้อยภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564)
    mail  จองวันเวลาสัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภท ก. ประจำปีการศึกษา 2564 สัมภาษณ์วันที่ 5 สิงหาคม 2564 (ขอให้นักศึกษาจองเวลาให้
              เรียบร้อยภายในวันที่  4  สิงหาคม 2564)
    mail  รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
            ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (หมดเขตรับสมัคร  30 กรกฎาคม 2564)
    mail   รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาประเภท ข) ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2564 
             เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี (หมดเขตรับสมัคร  30 กรกฎาคม 2564)
   mail  รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาประเภท ก. ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า
             สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 1 เท่านั้น(หมดเขตรับสมัคร  30 กรกฎาคม 2564)
   mail  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภท ข. ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2563
             จัดสรรจากแหล่งเงินรายได้ของคณะ รวมจำนวน 227 รายชื่อ
    mail  ระกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภท ข. ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 จัดสรรจาก
            การเสนอชื่อเข้ารับทุนการศึกษาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาจากคณะจำนวน 66 รายชื่อ
    mail  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิชวน รัตนรักษ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุนการศึกษาประเภท ข
            ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2563
   mail  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภท ข ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2563
   mail  รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาประเภท ข) ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2563
           เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี 
   mail  รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิชวน  รัตนรักษ์ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า
            สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 1 เท่านั้น 
 mail   ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 
  mail   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
             (ทุนประเภท ข. )
    mail    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภท ข ภาคต้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 ทุนเอกชนส่วนกลาง
             ที่คณะได้รับสิทธิ์และส่งเข้ารับการสัมภาษณ์ ระหว่าง 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 63
   mail   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนประเภท ก) ทุนต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
             (ทุนที่รับสมัครเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย 63 กับทางมหาวิทยาลัย)
   mail   รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2563 โดยส่งเอกสารประกอบการพิจารณา
            ไปยังกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภายในวันที่ 8 กันยายน 2563 
   mail  การจองวันเวลาเข้ารับสัมภาษณ์ทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาประเภท ข) ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2563
     mail  รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาประเภท ข) ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2563
           
 เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี (รับสมัคร 13 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2563)
   mail  รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาประเภท ก) ทุนต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
          ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 จำนวน 100 ทุน
          (รับสมัคร 13 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2563)
    mail  รับสมัครทุนการศึกษาสยามสไมล์ บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับนักศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี
           ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา (หมดเขต 30 มิถุนายน 2563)
    mail   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .