Logo Hs@KKU

การลงนาม MOU กับ Wat Buddharam Leeds, UK


เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ วัดพุทธาราม ลีดส์ สหราชอาณาจักร โดยพระครูสิริธรรมประทีป เจ้าอาวาส ณ วัดพุทธาราม ลีดส์ สหราชอาณาจักร เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการในลักษณะต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการสอนภาษา ศิลปวัฒนธรรม และศิลปะป้องกันตัวของไทย ให้กับคนไทยในเมืองลีดส์ และเมืองอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร รวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตรไทยศึกษาและพุทธศาสนา และการทำวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การทำความร่วมมือกับสถาบันด้านศาสนาพุทธในต่างประเทศในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มเครือข่ายทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ ด้วยเป็นสถาบันของไทยที่ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศาสนาพุทธในต่างประเทศ และเป็นศูนย์รวมของคนไทย และคนต่างประเทศที่นับถือศาสนาพุทธอีกด้วย อีกทั้ง ยังสามารถกระจายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่สังคมในระดับสากล รวมถึงการรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอีกด้วย นอกจากนั้น ยังเป็นประตูสู่การเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาของคณะฯ ได้พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษา ฝึกงาน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา หรือการทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันกับหน่วยงานหรือสถาบันในสหราชอาณาจักรอีกด้วย
 

 

 

Share Facebook Twitter LINEFaculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University
123 Mitraparp Road Khon Kaen 40002 THAILAND
email: husokku.info@gmail.com Tel. (+66)43 202 861, (+66)43 009 700 Ext. 44888 Fax. (+66)43 202 318
Follow Us
. .